เมนูโรงเรียน
สาส์นจากผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระเบียบการโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี 55
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดว่า ปิดเทอม ซัมเมอร์นี้ควรทำอะไรดี
เรียนพิเศษที่โรงเรียนหรือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ
อยู่บ้านพักผ่อน/เล่นเกม/อินเตอร์เน็ต/เที่ยว/นอน
ช่วยพ่อแม่ทำงาน/หารายได้ระหว่างปิดเทอม
ดูผลโหวด

ดูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

หนังสือ ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

งานประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพภายใน
      โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้ได้ในที่สุด  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  โดยกำหนดให้มีการวางแผน  ดำเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไข  ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ มีมาตรฐาน  และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  ๒๕๔๕)  
       ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ฝ่ายธุรการ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และมอบหมายให้ครูนิวัฒน์ เปลี่ยมลาภ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ทุกสิ้นเดือน  
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

        การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษาได้ กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้

         การกำกับ ติดตาม

โรงเรียนจัดระบบการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและกลยุทธ์ ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ

โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสำเร็จของงาน

การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด   การตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

สร้างเครื่องมือประเมินผล

ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ

การรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ    ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ทุกเดือน

ทุกสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป

งานประกันคุณภาพภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77 KB
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกลิน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร.039431158
>>