เมนูโรงเรียน
สาส์นจากผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระเบียบการโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี 55
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดว่า ปิดเทอม ซัมเมอร์นี้ควรทำอะไรดี
เรียนพิเศษที่โรงเรียนหรือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ
อยู่บ้านพักผ่อน/เล่นเกม/อินเตอร์เน็ต/เที่ยว/นอน
ช่วยพ่อแม่ทำงาน/หารายได้ระหว่างปิดเทอม
ดูผลโหวด

ดูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

หนังสือ ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

ภาพกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียน 2 5 5 5

           การเล่นกีฬาทุกชนิดถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะ  ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยรู้จักกฎกติกาการแข่งขัน  เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของผู้เรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดีทางสถานศึกษาจึงได้จัดโครงการกีฬาสีโรงเรียน 

       เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา

   เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักระเบียบวินัยและกฎกติกาการแข่งขัน

   เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการกีฬา

    เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

    เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาที่ถูกต้องเหมาะสม 

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2555,02:53   อ่าน 733 ครั้ง

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกลิน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร.039431158