เมนูโรงเรียน
สาส์นจากผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ระเบียบการโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
รายงานประจำปี 55
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดว่า ปิดเทอม ซัมเมอร์นี้ควรทำอะไรดี
เรียนพิเศษที่โรงเรียนหรือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ
อยู่บ้านพักผ่อน/เล่นเกม/อินเตอร์เน็ต/เที่ยว/นอน
ช่วยพ่อแม่ทำงาน/หารายได้ระหว่างปิดเทอม
ดูผลโหวด

ดูโรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

หนังสือ ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม

ภาพกิจกรรม
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
      การแห่เทียนวันเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป  และยังให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการปลูกฝังเจตคติในด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมเน้นให้นักเรียนเกิดประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2555,03:04   อ่าน 803 ครั้ง

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกลิน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร.039431158